Междуучилищно състезание DesignPack

май 15, 2023

Професионалната гимназия по аграрни технологии “Цанко Церковски”, град Павликени, заедно със съорганизаторите Химикотехнологичен и металургичен университет гр. София, специалност „Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн“ и Унипак АД, град Павликени, лидер в производството и иновациите на гъвкави и картонени опаковкис медийната подкрепа на списание Опаковки и Печат, организират състезание за ученици от IX – XII клас, обучаващи се по професии от професионални направления „Аудио-визуални изкуства и техники; Производство на медийни продукти“, „Дизайн“ и „Компютърни науки“.

Целта на състезанието е изява на творческия потенциал и на оригиналното ученическо мислене в областта на дизайна и предпечатната подготовка; Развиване и насърчаване на младите хора да откриват своя талант; Предоставяне на възможност на регионите в страната да сравняват постиженията си в областта на графичния дизайн и специализираните софтуери за предпечатна подготовка.

Състезанието ще стимулира развитието, утвърждаването и подпомагането на професионалната реализация на млади таланти в актуалната и бързоразвиващата се индустрия на печата и производство на опаковки. Също така ще подпомогне междуучилищното професионално сътрудничество и съревнование професионалното сътрудничество с бизнеса и университета.

Състезанието ще се проведе в две направления – Дизайн на опаковка и Предпечатна подготовка и електронен монтаж на примерен дизайн на опаковка.

Направлението Дизайн на опаковка толерира младите таланти с художествено и пространствено мислене – дизайнерите. Тежестта на точките от критериите пада върху дизайна, и в по-малка, но все пак съществена степен, върху правилната подготовка на файла за печат. Видът за дизайна на опаковката ще бъде оповестен в деня на състезанието. Всеки участник ще разполага с колекция от снимки, примерен чертеж на структурния дизайн на опаковката и с текстови документ на задължителните елементи на дизайна (име на продукт, описание, баркод и т.н).

Второто направление, Предпечатна подготовка и електронен монтаж на примерен дизайн на опаковка, оценява младите таланти, с познания в областта на предпечатната подготовка и технологиите за производство и печат на опаковки. Тежестта на точките от критериите пада върху предпечатната подготовка и върху правилната изработка на електронния монтаж. Всеки участник получава примерен дизайн в деня на състезанието, който ще бъде достъпен в специално създадената за състезанието виртуална стая в платформа Teams. Участникът трябва да се справи със следните две задачи: 1. Да направи предпечатна подготовка според зададени изисквания, съдържащи чертеж на щанцата, текстови и графични елементи и допълнителни елементи като: лак, релеф и топъл печат. 2. С готовия предпечатен файл да направи електронен монтаж.

Резултатите от различните етапи ще се обявяват на ПГАТ „Цанко Церковски“ гр. Павликени.

Вашият коментар