ЕТ „ИВАН ТОДОРОВ 98” с проект по Европейска програма

юли 1, 2019

 

 

 

 

ЕТ „ИВАН ТОДОРОВ 98” e  бързо развиваща се фирма , оперираща на пазара в сферата на рекламна и издателска дейност, дизайн и изработка на рекламни и печатни материали. Част от продукцията, която се произвежда към настоящия момент са светлинни надписи, включени в изработваната външна реклама от страна на компанията. В последните две години компанията насочи услията си именно към прилагане на нови технологични решения/процеси в изработване на този вид продукт. Разработената концепция-процес на дружеството  е свързан с прилагане на нови съвременни технологи и нови практики при отделните производствени операции, които все още българските фирми не използват.  С иновативната си разработка фирмата кандидатства по процедура BG16RFOP002-3.004 Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите по ОПИК 2014-2020. ЕТ „ИВАН ТОДОРОВ 98” сключи на 27.11.2018 г. договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0064-C01.Предметът на проектът е именно внедряването на ново иновативно технологично  решение- метод за изработка на  светлинни надписи с обемни светещи букви. Иновативният процес, предмет на проектното предложение се явява пилотен за България и се базира на въвеждане на съвременни високотехнологични решения за отделните етапи на производствения процес на светлинни надписи, който не е прилаган към настощия момент в България.Прилагането на нов метод при изрязване, сглобяване, брандиране и отпадането на етапа на боядисване в изработването на светлинни надписи има за цел да създаде процес, който е ресурсноефективен, по-бърз и прецизен, благодарение на който ще се постигне екологосъобразен дизайн на крайния продукт, редуциране на разходи за използвани суровини, пълна удовлетвореност на клиентите и отлично качество и стойност, лесни за инсталиране и лесни за употреба надписи. Чрез изпълнението на проекта дружеството внедри реално в производството си иновативното технологично  решение, което се базира на използване на много по-малко материали,предотвратяване на специфични отпадъци, по-малко операции, т.е. редуциране на времето за изработка като като се гарантира повишаване на качеството, безопастността и естетическата визия на продукта –светлинни надписи и се осигурява удължаване на срока на експлоатацията му.

Вашият коментар